ขอวีซ่ายุโรปไม่ใช่เรื่องยาก

admin Comments 0 April 29, 2017

วีซ่าเชงเก้น (Shengen) 
เป็นวีซ่าที่ใช้เดินทางเข้า – ออกในกลุ่มประเทศในโซนยุโรป ที่สามารถเดินข้ามแดนโดยที่ไม่มีด่านตรวจสามารถเดินทางได้แบบต่อเนื่อง โดยไม่ต้องขอวีซ่าทีละประเทศเลยคั้บ

วีซ่าเชงเก้นมี 4 ประเภทคับผม คือ 
1.วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ประเภท “A” 
เป็นวีซ่า transit กรณีที่มีการต่อเครื่อง หรือ แวะประเทศในเชงเก้นในระยะสั้นๆ แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้

2.วีซ่าเดินทางผ่าน ประเภท “B” 
วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน 1 ครั้ง 2 ครั้ง ระยะเวลาในการเดินทางจะต้องไม่เกิน 5 วัน

3.วีซ่าพำนักระยะสั้น ประเภท “C” 
การเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะขอวีซ่าประเภทนี้ เป็นวีซ่าระยะสั้น วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถอยู่ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลาครึ่งปี

4.วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ ประเภท “D” 
วีซ่าประเภทนี้ ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่เราขอไปเท่านั้น

ขั้นตอนการทำ”วีซ่าเชงเก้น”

1.เลือกแผนเดินทาง เลือกโปรแกรมที่จะไป
2.เตรียมเอกสารการทำวีซ่า
3.นัดวันเพื่อไปสัมภาษณ์ที่สถานฑูต
4.รอผลวีซ่า 15 -20 วันทำการ

 

 

ประเทศไหนบ้างที่อยู้ในวีซ่าเชงเก้น
และหลายคนสงสัยว่าถ้าไปหลายประเทศจะไปขอวีซ่าประเทศไหนดี ?

1.ถ้าเดินทางไปหลายประเทศให้ขอวีซ่าประเทศที่ไปอยู่นานที่สุด
2.ถ้าเดินทางเฉลี่ยเท่ากันทุกประเทศ ให้เริ่มต้นขอที่ประเทศที่เข้าเป็นประเทศแรกนะครับผม

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.แบบฟอร์มคำร้องขอยื่นวีซ่าประเทศที่จะไป
2.รูปถ่าย จำนวน
3.หนังสือเดินทางเล่มจริง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
4.เอกสารทางการเงิน

ยุโรปตะวันออก
สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เดือนต้องมีเงินเข้าออก ทุกเดือน ต้องเป็นบัญชีออมทรพัย์เท่านั้น (ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวต้องขอ statement ย้อนหลัง) ควรมีเงินขั้นต่ำ 6 หลัก

ยุโรปตะวันตก
ต้องขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีออม ทรัพย์เท่านั้น Bank certificate (หนังสือรับรองเป็นสถานะ ทางการเงิน และเป็นบัญชีเดียวกันกับ statement) ควรมีเงินขั้นต่ำ 6 หลัก

กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้อื่น
*ต้องเป็น พ่อ-แม่ , สามี-ภรรยา หรือบุตร
*กรณีที่เป็นพี่น้อง ต้องเป็นพ่อ-แม่เดียวกัน นามสกุลเดียวกัน

 

สำเนาเอกสาร
1 สำเนาบัตรประชาชน ( เด็กอายุต่ำกว่า 15 ต้องมีใบสูติบัตร )
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
4 สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบหย่า
5 หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)

*เกษียรอายุ (60 ปี) ไม่ต้องใช้เอกสารรับรองการทำงาน
*กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการใช้ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าไม่ได้จดทะเบียนต้องเขียนหนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ)

บทความจาก : https://www.2utravel.com

0 Comments

Leave a Reply